انواع تخته های osb

ز نظر عملکرد مکانیکی و مقاومت نسبی در برابر رطوبت و فشار تخته های OSB در 4 نوع در استاندار EN300

OSB/1 جهت استفاده در مبلمان و فضای داخلی منازل.

OSB/2 جهت استفاده در موارد تحمل بار در شرایط خشک.

OSB/3 جهت استفاده در موارد تحمل بار در شرایط مرطوب.

OSB/4 جهت استفاده در موارد تحمل بار بسیار سنگین در شرایط مرطوب.