شیب سقف های شیبدار چند درجه است؟

سقف های شیبدار دارای حداقل شیب 1/5 درجه و حداکثر شیب 70 درجه میباشد .در گذشته از سقفهای شیب دار تنها در مناطق سردسیر و پر بارش مانند شمال کشور استفاده میکردند اما با گذشت زمان و پیشرفت صنعت سقف های شیبدار در این نوع از سقف ها در 2 گروه سقف های شیبدار سرد و سقف های شیب دار گرم طبقه بندی شدند به گونه ای که سقف های شیبدار گرم با داشتن پانل های خورشیدی و عایق به مناطق سردسیر اختصاص داده شدند و سقف های شیب دار سرد نیز که فاقد این امکانات بودند به مناطق گرمسیر اختصاص داده شدند. در سقف های شیبدار از سازه ی سقف توسط آهن کشی و گاه فلزات دیگر استفاده میکنند و پس از آن پوشش سقف شیبدار بر روی آن ها نصب  میگردد.