مزایای کینگستون؟

-مقاوم در برابر طوفان 

-مقاوم در برابر آتش

-بازده انرژی

– مقاوم در برابر زمین لرزه 

– مقاوم در برابر تگرگ

– وزن سبک

-عملکرد عایق