مزایای کینگستون؟

1-سیستم مقاومت در برابر طوفان وبادهای شدید 

2- مقاومت در برابر آتش

3- مقاومت در برابر زمین لرزه 

4- بازده انرژی

5- مقاومت در برابر تگرگ 

6- وزن سبک 

7- دارای نمای جذاب و ماندگار 

8-حمل و نقل بدون تلفات 

9- عملکرد عایق و استحکام و پایایی