مشخصات آندولین

 

عرض آندولین : ۹۵ سانتی متر
طول آندولین : ۲۰۰سانتی متر
سطح خالص پوشش توسط هر ورق : ۱٫۶۰ مترمربع
وزن هر ورق : ۶٫۵کیلوگرم
وزن هر مترمربع : ۳٫۴ کیلوگرم
ارتفاع شیار: ۴سانتیمتر
تعداد شیار در هر ورق: ۱۰ عدد