مشخصات osb

مشخصات OSB

ضخامت ۱۱میلیمتر

ابعاد ۲۴۴۰cm×۱۲۲۰cm

وزن : ۲۰ کیلوگرم