نکاتی را که باید در هنگام عایق کاری سوله ها به آن توجه ویژه داشت

1- مکان سوله نسبت به شرایط جغرافیای منطقه
2- نوع کاربری سوله
3- نوع متریال استفاده شده در کف ، سقف ، دیواره ها
اگر بخواهیم یک سوله با دمای متعادل را داشته باشیم حتما باید دققت کنیم تا از عایق حرارتی سقف سوله به نحوی صحیح استفاده
نماییم.
عایق حرارتی سقف سوله با نصب بسیار آسان و ویژگی های بسیار نسبت به عایق های سنتی می تواند جایگزین مناسبی برای
عایق های سنتی باشد.
عمر کم متریال های مورد استفاده در سوله ها باعث افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری می شود و این در شرایطی است که
عایق های سنتی از نظر بهداشتی مورد تایید قرار نمی گیرند و در محیط های بهداشتی نمی توان از آن ها استفاده کرد
عایق حرارتی سقف سوله صد در صد بهداشتی با طول عمر بسیار بال می تواند هزینه های تعمیر و نگهداری سوله را کاهش داده
و جایگزین مناسبی برای عایق های سنتی باشد