نوشته‌ها

انواع سقف شینگل موجود در ایران

,
انواع سقف شینگل موجود در ایران شامل موارد ذیل میباشند : ۱-کارخانه آیکو در کشورهای بلژیک به نام شینگل آیکو IKO ۲- شینگل ایتالیا به نام تگولا TEGOLA ۳- در لهستان به نام آکوپالACOPAL ۴- در کره کارخانه ای جی ام AGM ۵- در امریکا کارخانه گف  GAF  ۶- در آمریکا سرتنت…