جلوگیری از آسیب رسیدن به تخته ها 

1-    اگر تخته ها در فضای خیس و مرطوب قرار می گیرد، بایستی لبه های تخته ها در برابر كثیفی و آشغال و رطوبت محافظت شود.

2-    برای محدود كردن آسیب ها و یا پیچ و تاب خوردگی تا جایی كه ممكن است باید سریعتر تسمه های بسته بندی را از تخته ها باز كرد. از لبه های تخته ها به خوبی محافظت نموده و در هنگام جابجایی تخته ها از پوشش های مناسب استفاده نمود.