مزایای اصلی عایق کاری حرارتی برودتی ؟

  • پیشگیری از انتقال حرارت بین محیط و فضاهای تهویه شده داخلی و جلوگیری از نشت دما
  • بهینه سازی ظرفیت های عملکردی و کاهش هزینه ها
  • کمک به کاهش نیاز به انرژی برای سرمایش و گرمایش