مقایسه کلی انواع سقف ها

نوع سقف مزایا کوبیاکس/ یوبوتکامپوزیت / عرشه فولادیتیرچه‌بلوک / کرومیتدال با تیرطاق ضربی
امکان اجرا برای دهانه‌ های بلندزیادکمکممتوسطکم
هزینه اجرازیادزیادمتوسطزیادکم
 ارتعاشکمزیادمتوسطمتوسطزیاد
سرعت و راحتی اجرامتوسطزیادمتوسطکمزیاد
صلبیت سقفزیادکممتوسطزیادکم
مقاومت در برابر آتش‌سوزیزیادکمکمزیادزیاد
نیاز به اجرای سقف کاذبخیربلهخیربلهخیر
عایق بودن در برابر صوتزیادکممتوسطمتوسطمتوسط